Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Antiek-Zilver.nl 

Antiek-Zilver.nl  is een online winkel waar antiek en (antiek) zilveren producten worden verkocht. 

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Antiek-Zilver.nl via haar website of anderszins aan de consument en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Antiek-Zilver.nl en de consument.
 
De overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, met inachtneming van het bepaalde in de laatste alinea van dit artikel. 
 • Aanvaarding van het aanbod geschiedt doordat de consument dat aan Antiek-Zilver.nl per e-mail bevestigt. 
 • Antiek-Zilver.nl kan zich (uiteraard binnen de grenzen van de wet) op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Antiek-Zilver.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Antiek-Zilver.nl gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering van de overeenkomst bijzondere voorwaarden te verbinden.

Het aanbod
Het aanbod is vermeld op de website van Antiek-Zilver.nl. Het aanbod bevat de prijs en de omschrijving van het product. Het aanbod geeft een zo volledig, nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het aangeboden product op de website van Antiek-Zilver.nl, zodat de consument het product goed kan beoordelen.

De consument heeft alvorens het product te kopen de mogelijkheid het grondig te bekijken doordat het product op zicht per aangetekende post wordt toegestuurd. Ook dan zal een zo volledig, nauwkeurig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het aangeboden product per mail en/of post worden meegestuurd. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod, waarbij voor een consument direct duidelijk kan zijn dat sprake is van een vergissing of fout, binden Antiek-Zilver.nl niet.
 
De prijs en margeregeling
Op alle prijzen van aangeboden producten is de zogenaamde margeregeling van toepassing. 

Verzendkosten worden berekend over de aankopen die gedaan zijn. Antiek-Zilver.nl zend de producten per aangetekende post aan de consument.


Bestelwijze
Producten worden besteld door op de website aan te geven dat interesse in het product bestaat en de gevraagde gegevens in te vullen en te verzenden. Daarvan zal Antiek-Zilver.nl een bericht ontvangen. Antiek-Zilver.nl zal na het door de consument plaatsen van een bestelling per mail, binnen vierentwintig uur een bevestigingsmail verzenden naar de consument. De consument wordt door middel van een e-mail op de hoogte gehouden over de status van de bestelling.
 
Betaling
Alle producten worden of achteraf of vooraf betaald door overschrijving per bank. Antiek-Zilver.nl is eigenaar van het product totdat het volledige bedrag is voldaan.
De door de consument verschuldigde bedragen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te worden voldaan binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur.
Indien sprake is van non- of wanbetaling door de consument kan Antiek-Zilver.nl, tenzij dat wettelijk beperkt is, redelijk gemaakte kosten bij de consument in rekening brengen mits zulks vooraf aan de consument is medegedeeld.
Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de consument aan Antiek-Zilver.nl te worden medegedeeld.
 
Herroepingrecht bij levering van producten
De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 21 dagen vanaf de dag van ontvangst van het product door of namens de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

Indien de consument van het herroepingsrecht gebruik wil maken dient deze het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of de consument het product wenst te behouden. Gedurende deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat, deugdelijk verpakt aan Antiek-Zilver.nl retourneren.

Instructies retourneren

 • Voordat de consument producten terugzendt, dient consument hierover per e-mail contact op te nemen met Antiek-Zilver.nl om in overleg te treden over de wijze van verzending
 • De producten dienen niet gebruikt en onbeschadigd te zijn, verpakt in de oorspronkelijke of een vervangende deugdelijke verpakking en voldoende gefrankeerd terug gezonden te worden.
 • Antiek-Zilver.nl behoudt zich het recht om het retourneren van producten te weigeren indien er vermoed wordt dat het product reeds gebruikt of beschadigd is, door toedoen van de consument.

  Kosten in geval van herroeping
  Als de consument gebruik maakt van het herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor diens rekening. 


  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Antiek-Zilver.nl  dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van het product terugbetalen.
   
  Levering en uitvoering

 • Bij het in ontvangst nemen van bestellingen van producten zal Antiek-Zilver.nl de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen.
 • Het adres dat de consument aan Antiek-Zilver.nl  heeft medegedeeld geldt als plaats van levering.
 • Antiek-Zilver.nl  zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen een week uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. De producten worden via Post NL per aangetekende post verzonden. Kleine producten, die door de brievenbus passen, worden als brievenbuspost verstuurd. 
 • Grote bestellingen, die niet door de brievenbus passen, worden als pakket verstuurd. De verzendkosten worden verrekend bij aankoop van de producten.
 • Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk bericht. In een dergelijk geval heeft de consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

  
Klachtenregeling

 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Antiek-Zilver.nl.
 • Antiek-Zilver.nl zal ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van zeven dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Antiek-Zilver.nl binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Een klacht over een product van Antiek-Zilver.nl kan worden ingediend via e-mail naar info@antiek-zilver.nl
 • Nadat de klacht is ingediend bij Antiek-Zilver.nl is de intentie in goed overleg tot een oplossing te komen.